21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT ASI

MOJA PRZYSZŁOŚĆ

INFORMACJA O PROJEKCIE

Miło Nam poinformować, że Gmina Nowa Sucha zakwalifikowała się do udziału w kolejnym projekcie edukacyjnym.

Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość" realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne.  

Złożone przez Gminę Nowa Sucha wnioski o udział w projekcie zostały rozpatrzone pozytywnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Do dofinansowania zakwalifikowano cztery szkoły:

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej,

2. Publiczne Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim,

3. Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków w Kozłowie Biskupim,

4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

Na realizację projektu Gmina Nowa Sucha otrzyma środki finansowe w wysokości 93 640,00 zł (po 23 410,00 zł dla każdej ze szkół). Projekt realizowany będzie od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.

Działania obejmą:

- prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na następujące bloki tematyczne: zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,

- zakup materiałów edukacyjnych (książki, pomoce).

Zajęcia realizowane będą przez wyłonioną w każdej szkole grupę projektową liczącą do 25 osób. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu będzie twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Staramy się, aby we wszystkich szkołach, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse, bo dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Dzięki kolejnym projektom Nasze przedszkole i szkoły wzbogacają się o pomoce dydaktyczne, dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych. Liczymy, że efekty projektów będą widoczne jeszcze długo po ich zakończeniu. Oświata boryka się z wieloma problemami, ale pozyskiwanie środków zewnętrznych powoduje, iż z każdym rokiem szkolnym Nasze placówki są lepiej wyposażone, coraz bardziej nowoczesne, a uczniowie uzyskują lepsze wyniki w nauce i odnoszą liczne sukcesy.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy efektywnie pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne dla Naszych szkół.


PLAKAT

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Poniżej udostępniamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”, realizowanego w partnerstwie z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Link do treści ogłoszenia: http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=272

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/MP/2014/POKL/9.1.2

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”, realizowanego w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Link do treści głoszenia: http://bip.nowasucha.pl/upload/Zapytanie%2021_projekt%20MP_zakup%20sprzetu.pdf />

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22/MP/2014/POKL/9.1.2

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”, realizowanego w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Link do treści głoszenia: http://bip.nowasucha.pl/upload/ZAPYTANIE%20NR%2022_projekt%20Moja%20przyszlosc_materialy%20edukacyjne.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr 21/MP/2014/POKL/9.1.2 na „Zakup wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

 

Link do ogłoszenia: http://bip.nowasucha.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyniku%20postepowania_wyr%C3%B3wnanie%20szans%20edukacyjnych%20moja%20przyszlosc.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/MP/2015/POKL/9.1.2

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia zajęć realizowanych
w projekcie
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”, realizowanego w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.


Link do treści głoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr Nr 1/MP/2015/POKL/9.1.2 na: zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”

Link:
http://bip.nowasucha.pl/upload/Zawiadomienie%20o%20wyniku_Moja%20przyszlosc.pdf

ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA

GMINA NOWA SUCHA

informuje, że realizuje projekt:

„ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej.

Zadania realizowane w tym projekcie to: organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na realizację projektu Gmina Nowa Sucha otrzyma środki finansowe w wysokości 485 493,15 zł.

Projekt realizowany jest w:
Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

 

Dane kontaktowe Beneficjenta:

GMINA NOWA SUCHA
Nowa Sucha 59 A, 96-513 Nowa Sucha
tel. (46) 861 20 51
www.nowasucha.pl

Zapytanie ofertowe Nr 3/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup wyposażenia do toalet i kuchni, wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz zabezpieczenia grzejników)

Zapytanie ofertowe Nr 2/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wyposażenia sal i szatni, wyposażenia wypoczynkowego)

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup sprzętu ICT)

Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr 3/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup wyposażenia do toalet i kuchni, wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz zabezpieczenia g

Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr 2/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wyposażenia sal i szatni, wyposażenia wypoczynkoweg

Zawiadomienie o wyniku postepowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr 1/ZP/2014/POKL/9.1.1 (zakup sprzętu ICT)

NASZE DZIECI - NASZ SKARB

PLAKAT PROMOCYJNY

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jednym z zadań w realizowanym projekcie "Nasze dzieci - nasz skarb!" są  warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla Rodziców dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej. Warsztaty mają na celu poszerzenie umiejętności wychowawczych oraz podwyższenie kompetencji w pełnieniu ról rodzicielskich. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Najbliższy kurs odbędzie się 28 marca 2014 r. od godziny 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej. Cieszymy się, że warsztaty cieszą się tak dużym zainteresowaniem.
Lista Rodziców zakwalifikowanych do udziału w warsztatach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu w Nowej Suchej oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator projektu: Anna Zatorska

NABÓR DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NOWEJ SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015
NABÓR DO PUBLICZNGO PRZEDSZKOLA W NOWEJ SUCHEJ

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jednym z zadań w realizowanym projekcie "Nasze dzieci - nasz skarb!" są  warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla Rodziców dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej. Warsztaty mają na celu poszerzenie umiejętności wychowawczych oraz podwyższenie kompetencji w pełnieniu ról rodzicielskich. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Najbliższy kurs odbędzie się 6 marca 2015 r. od godziny 16.30 w Urzędzie Gminy Nowa Sucha. Cieszymy się, że warsztaty cieszą się tak dużym zainteresowaniem.
Lista Rodziców zakwalifikowanych do udziału w warsztatach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu w Nowej Suchej oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator projektu: Anna Zatorska

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA O PROJEKCIE

GMINA NOWA SUCHA

informuje, że przystąpiła
do realizacji projektu:

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług  edukacyjnych

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania realizowane w tym projekcie będą obejmowały doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce edukacyjne zgodne z potrzebami uczniów oraz prowadzenie zajęć dodatkowych.

Na realizację projektu gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 135 000,00 zł.

Projekt realizowany będzie w:

Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej

Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie

Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim  

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

Projekt przewiduje wsparcie dla 124 uczniów (60 dziewczynek, 64 chłopców). Wsparcie skierowane będzie do dzieci z trudnościami w nauce, problemami logopedycznymi, jak również do dzieci szczególnie uzdolnionych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice, które w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczają do klas I-III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowa Sucha. Udział uczestników projektu jest bezpłatny.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

·         zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

·         zajęcia dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

·         zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

·         zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;

·         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;

·         zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną;

·         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych lingwistycznie (język angielski);

·         zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

·         zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Autor informacji:Anna Zatorska — koordynator projektu
Data wprowadzenia informacji:

11.10.2012 r.

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Poniżej udostepniamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PROMOCJE

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NASZE DZIECI - NASZ SKARB!"

Formularz zgłoszenia rodzica na warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

Załącznik nr 1 — Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe odbywające się w ramach projektu.

Załącznik nr 2 — Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 3 — Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do projektu.

Załącznik nr 4 — Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Załącznik Nr 5 — Wzór umowy potwierdzającej udział w projekcie.

E-KLIENT

E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI
E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI

E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI

E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI

E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI
E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI
E-KLIENT - ALTERNATYWA DLA PAPIEROWEJ ADMINISTRACJI
INFORMACJE O PROJEKCIE

Poprawa standardu gminnej sieci drogowej – przebudowa drogi nr 382803 Stary Kozłów – Nowy Dębsk, gm. Nowa Sucha, powiat sochaczewski

GMINA NOWA SUCHA

informuje, że w latach 2007 – 2009 zrealizowała projekt:

Poprawa standardu gminnej sieci drogowej – przebudowa drogi nr 382803 Stary Kozłów – Nowy Dębsk, gm. Nowa Sucha, powiat sochaczewski

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytetu III Regionalny system transportowy

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

 

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi gminnej numer 382803 na odcinku Stary Kozłów - Nowy Dębsk polegającą na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża na odcinku 4 670 m i szerokości 4.1 m, wykonaniu podbudowy z tłucznia kruszonego gr. 10 cm  szerokości 4,1 m oraz wykonaniu dwóch warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wiążąca gr. 4 cm szerokości 4,05 m, warstwa ścieralna gr. 3cm szerokości 4,0 m.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 882 664,36 PLN

Celem projektu jest:

- poprawy dostępności komunikacyjnej terenu objętego wnioskiem,

- udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych,

- uatrakcyjnienia terenów już zagospodarowanych,

- wzrostu ceny gruntów inwestycyjnych,

- poprawy standardu układu komunikacyjnego oraz zmniejszenia oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza,

- tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,

- wzrostu komfortu życia mieszkańców, zwiększenia zainteresowania działkami rekreacyjnymi na obszarze objętym wnioskiem.

 

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA