21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
FORMULARZE DO POBRANIA

Poniżej znajdziecie Państwo listę większości spraw, jakie możecie załatwić w Urzędzie Gminy Nowa Sucha.

Staraliśmy się opisać procedurę, jaka towarzyszy każdej sprawie, wymagane dokumenty do jej załatwienia, miejsce i jednostkę odpowiedzialną za jej załatwienie oraz informację o wysokości i rodzaju ewentualnych opłat.

Przy części spraw zostały także umieszczone druki (w formacie DOC), które można pobrać, wypełnić, wydrukować i z tak gotowym drukiem oraz pozostałą, wymaganą dokumentacją udać się do Urzędu.

Zdajemy sobie sprawę, iż w większości przypadków udostępnione przez nas informacje i materiały nie zwolnią Państwa z obowiązku wizyty w Urzędzie, jednakże mamy nadzieję, iż ułatwią Państwu załatwienie sprawy oraz pozwolą na ograniczenie czasu i liczby Państwa wizyt w naszym Urzędzie.


W razie jakichkolwiek wątpliwości, mogą się Państwo z nami skontaktować celem uzyskania wyjaśnień i wskazówek.

W celu łatwiejszego odnalezienia sprawy, zostały one pogrupowane według referatów, w których są załatwiane.

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek:

7.15–15.15

Wtorek:

9.00–17.00

Środa:

7.15–15.15

Czwartek:

7.15–15.15

Piątek:

7.15–15.15

REFERAT PODATKOWY

tel. (46) 861 20 51 wew. 12, pokój nr 21 - I piętro

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ:

INFORMACJA: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DO POBRANIA: WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DO POBRANIA: Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

DO POBRANIA: Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, POWIERZCHNI HEKTARÓW FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH, WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH

INFORMACJA: Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego, powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych.

DO POBRANIA: WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o powierzchni fizycznej, hektarach przeliczeniowych, użytkach rolnych, dochodzie rocznym z gospodarstwa rolnego (nieruchomości).


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

INFORMACJA: Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w zobowiązaniach podatkowych.

DO POBRANIA:: WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku.


ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW W PODATKU ROLNYM:

INFORMACJA: Ulga z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym.


ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM:

INFORMACJA: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.


INFORMACJE SKŁADANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE - PODATEK ROLNY, OD NIERUCHMOŚCI, LEŚNY:

INFORMACJA: Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - informacje składane przez osoby fizyczne.

DO POBRANIA: DRUK IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego.

DO POBRANIA: DRUK IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

DO POBRANIA: DRUK IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego.


DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ OSOBY PRAWNE - PODATEK ROLNY, OD NIERUCHMOŚCI, LEŚNY:

INFORMACJA: Podatek rolny, od nieruchomości, leśny - deklaracje składane przez osoby prawne.

DO POBRANIA: DRUK DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.

DO POBRANIA: DRUK DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.

DO POBRANIA: DRUK DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.


ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM ORAZ ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM:

INFORMACJA - Ulgi (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Do pobrania: OŚWIADCZENIE o prowadzonej działalności rolniczej.

Do pobrania: OŚWIADCZENIE o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis.URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. (46) 861 20 51 wew. 39, pokój nr 20 - I piętro

WYDANIE/WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Uzyskaj dowód osobistySPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA:

INFORMACJA - Sporządzenie aktu urodzenia.


REJESTRACJA AKTU ZGONU:

INFORMACJA: Rejestracja aktu zgonu.


WYDAWANIE ODPISÓW/ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO:

INFORMACJA - Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

Do pobrania: PODANIE o wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg cywilnego.


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM ZE SKUTKAMI W PRAWIE POLSKIM:

INFORMACJA: Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim.


SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA W PRZYPADKU JEGO ZAWARCIA PRZED DUCHOWNYM ZE SKUTKAMI W PRAWIE POLSKIM

INFORMACJA: Sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku jego zawarcia przed duchownym ze skutkami w prawie polskim.


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

INFORMACJA: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

INFORMACJA: Zmiana imienia i nazwiska.


NADANIE MEDALI ZA 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

INFORMACJA: Nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego.


WYDANIE DECYZJI O WPISANIU DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

INFORMACJA: Wydanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.


WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE SPROSTOWANIA I UZUPEŁNIENIA OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

INFORMACJA: Wydanie decyzji w sprawie sprostowania i uzupełnienia oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego.EWIDENCJA LUDNOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

tel. (46) 861 20 51 wew. 25, pokój nr 20 - I piętro

Poniższy link przekierowuje na stronę

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

gdzie uzyskać można wszelkie informację na temat wymiany dowodów osobistych, a także pobrać wniosek:

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/360/Ewidencja_ludnosci_dowody_osobiste_paszporty.html

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH

INFORMACJA: Udostępnianie danych na wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

DO POBRANIA: Wniosek do udostępnienie danych.


WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW / REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

INFORMACJA: Wpisanie do rejestru wyborców / reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

DO POBRANIA: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DO POBRANIA: Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.

DO POBRANIA: WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW

DO POBRANIA: PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW


WPROWADZANIE DANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK 

INFORMACJA: Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

OCHRONA ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

tel. (46) 861 20 51 wew. 22, pokój nr 1 - parter

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

INFORMACJA: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.


WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

INFORMACJA: Wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.

DO POBRANIA: Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew


WNIOSEK O ODEBRANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DO POBRANIA: Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

DO POBRANIA: Informacja o wyrobach zawierających azbest


 

GOSPODARKA ODPADAMI

tel. (46) 861 20 51 wew. 22, pokój nr 1 - parter

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Sucha.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

tel. (46) 861 20 51 wew. 31, pokój nr 1 - parter

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
 

DO POBRANIA: Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

INFORMACJA: Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO)
 

DO POBRANIA: WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy (o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)

INFORMACJA: Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

INFORMACJA: Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE REWITALIZACJI LUB SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI
 

DO POBRANIA: Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rewitalizacji

INFORMACJA: Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU
 wniosek o zmiane studium, planu.doc

REFERAT OŚWIATY

tel. (46) 861 20 51 wew. 17, pokój nr 23 - I piętro

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

FORMULARZ INFORMACJI przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

OŚWIADCZENIE o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.

OŚWIADCZENIE o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

ZAWIADOMIENIE o zawarciu umowy.OBRONA CYWILNA, PODATEK TRANSPORTOWY, OCHRONA ZDROWIA, ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

tel. (46) 861 20 51 wew. 36, pokój nr 15 - I piętro

DOTYCZY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 

INFORMACJA: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DO POBRANIA: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok w placówce


 
DOTYCZY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

INFORMACJA: ULGI (UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY) W PODATKU TRANSPORTOWYM

DO POBRANIA: Deklaracja na podatek od środków transportowych dt-1

DO POBRANIA: Załącznik do deklaracji dt-1

DO POBRANIA: Oświadczenie przyczepy/naczepy

DO POBRANIA: Stawki podatku od środków transportowych na rok 2013

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA