21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Pomoc społeczna
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ?

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) alkoholizm lub narkomania;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

KRYTERIA DOCHODOWE

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje wówczas, gdy spełnione są przynajmniej dwa warunki tj.:

- kryterium dochodowe nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 634 zł,
dla osoby w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych w podfolderze "Kto może korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej ?" 15 powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

FORMY POMOCY

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały ,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


2.Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna ,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) składki na ubezpieczenie społeczne,
d) pomoc rzeczowa,
e) sprawienie pogrzebu,
f) poradnictwo specjalistyczne,
g) interwencja kryzysowa,
h) posiłek
i) niezbędne ubranie,
j) specjalistyczne usługi opiekuńcze ,
k) pobyt w domach pomocy społecznej.

KTO MOŻE UZYSKAĆ POMOC W FORMIE ZASIŁKU STAŁEGO, OKRESOWEGO, CELOWEGO?
Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży ,drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej .
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia , wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć:

1. Podanie ze wskazaniem formy pomocy.
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

b) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

c) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;

d) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego;

e) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; (odcinek od renty, emerytury);

f) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (netto za m-c poprzedzający udzielenie pomocy);

g) zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

h) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

i) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną;

j) oświadczenie o stanie majątkowym.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy podobają Ci się tereny Gminy Nowa Sucha?
Tak
Nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA